SPLOŠNI NABAVNI POGOJI
ZA DOBAVITELJE
INTRA LIGHTING d.o.o.

1. Splošno:

Splošni nabavni pogoji za dobavitelje podjetja Intra lighting d.o.o. (v nadaljevanju Kupec) se uporabljajo pri poslovanju z dobavitelji podjetja Intra lighting d.o.o. Objavljeni so na spletni strani: https://si.intra-lighting.com/GENERAL-PURCHASING-CONDITIONS in veljajo od 1.10.2021 dalje. Dobavitelj veljavnost teh splošnih nabavnih pogojev Kupca sprejme s potrditvijo Kupčevega naročila ali z domnevo potrditve naročila iz 3. točke teh splošnih pogojev. Ti splošni nabavni pogoji Kupca izključujejo uporabo splošnih pogodbenih pogojev dobavitelja, razen če Kupec izrecno pisno potrdi njihovo veljavnost. V primeru nasprotujočih si določb med splošnimi pogoji dobavitelja in temi splošnimi nabavnimi pogoji Kupca, prevladajo slednji, razen če se stranki izrecno pisno dogovorita drugače. Če dobavitelj v potrditvi naročila zavrne uporabo teh splošnih pogojev ali pravil o prednosti iz prejšnjih dveh povedi, ne gre za veljavno potrdilo naročila, temveč za dobaviteljevo novo ponudbo, ki je Kupec ni dolžan sprejeti.

 

2. Pogodbe, naročila, odpoklici:

Kakršenkoli dokument (pogodba, letni dogovor, naročila ali odpoklici) se sklene v pisni obliki, pri čemer vsak stranka dobi en izvod. Naročila in odpoklici se pošljejo v elektronski obliki, medtem ko se pogodbe in letni dogovori pošljejo tudi v tiskani verziji.

 

3. Dobave materialov, blaga in storitev:

Dobavitelj mora naročilo potrditi v roku treh delovnih dni. Če tega ne stori in če v navedenem roku treh delovnih dni naročila ne zavrne, potem se naročilo smatra kot prejeto in potrjeno. S potrditvijo naročila ali z nastopom domneve potrditve iz prejšnje povedi je pogodba med dobaviteljem in Kupcem sklenjena. Vsakršno odstopanje od naročila mora biti predhodno dogovorjeno med strankama. Dobavitelj se s potrditvijo naročila zaveže k pravočasnosti dobave. V kolikor pride do neupravičenih zamud pri dobavi, je dobavitelj dolžan Kupcu kriti stroške, ki nastanejo zaradi zamude (npr. stroški dodatnega transporta, zastoj proizvodnje, itd.). Dobavitelj je v zamudi z iztekom roka za dobavo in za nastop pravnih posledic iz prejšnje povedi ni potrebno, da bi ga Kupec po tem še pozival na izpolnitev pogodbe ali mu za to določal dodatni rok.

 

4. Cene in pogoji:

Dobavitelj mora pravočasno poslati nov cenik in morebitne nove pogoje poslovanja vsaj dva meseca pred uveljavitvijo sprememb. Glede dobaviteljevih splošnih pogodbenih pogojev velja, kar je glede tega določeno pod 1. točko teh splošnih nabavnih pogojev Kupca. Krajši rok uveljavitve novega cenika oz. pogojev je mogoč samo ob izrecni pisni privolitvi Kupca. Dobavitelj je Kupcu dolžan izročiti blago v skladu z dogovorjenim Incoterms 2020. Z izročitvijo blaga Kupcu na slednjega preide lastninska pravica na blagu in tveganje naključnega uničenja blaga.

 

5. Dobavni pogoji:

Dodatni dobavni pogoji so lahko urejeni s posebnim dokumentom (pogodbo ali letnim dogovorom).

 

6. Garancija:

Ob vsaki dobavi se lahko (ni pa nujno – kar pomeni, da Kupec tudi v takem primeru ne izgubi pravic, ki so določene v nadaljevanju) opravi količinsko in kakovostno preverjanje dobavljenega materiala ali blaga. Kakršnekoli napake (očitne ali skrite) se dobavitelju javi v roku 8 dni od odkritja napake. Garancija začne teči z dnem prevzema pri Kupcu. V primeru očitnih napak pri dobavi, se lahko sorazmeren del plačila zadrži dokler le-te niso odpravljene. Kupec in dobavitelj se dogovorita, kako bodo napake na materialu oz. blagu odpravljene. V splošnem velja garancija dve leti, razen če z dobaviteljem ni dogovorjeno daljše obdobje veljavnosti garancije ali pod kakšnimi pogoji se lahko garancija podaljša. Dobavitelj je primoran napake na izdelkih odpraviti čimprej, da se izogne dodatnim stroškom, ki bi nastali pri morebitni zaustavitvi proizvodnje Kupcu, ali drugi škodi. V primeru, da pride do napak pri materialu oz. blagu, je dobavitelj dolžan kriti vse stroške, ki pri tem nastanejo in odpraviti vso škodo. Kupec v primeru ugotovitve napak na izdelkih dobavitelja izda reklamacijski zapisnik ter od dobavitelja zahteva povračilo zneska, za katerega je oškodovan.

 

7. Kakovostni pogoji:

Material oz. blago mora biti v celoti izdelano v skladu z zahtevami Kupca po zadnji veljavni tehnični dokumentaciji in mora ustrezati vsem parametrom in predpisom, ki veljajo za proizvodnjo tega materiala oz. blaga. Kupec ni obvezan izvajati vhodne kontrole za vsako dobavo, zato vsak prevzem še ne pomeni, da je kakovost dobave ustrezna. Kupec lahko po svoji presoji uvede dodatno kontrolo za ugotovitev dejanskega stanja dobave. V primeru ugotovitev neustreznosti dobave mora dobavitelj poslati rezultate testiranj, s čimer (če so ti ustrezni in verodostojni) dokazuje ustreznost dobave. Dobaviteljevo pošiljanje rezultatov testiranj ne izključuje Kupčevih pravic iz 6. točke teh splošnih nabavnih pogojev Kupca. Dobavitelj mora za vsako dobavo osnovnih materialov zagotoviti certifikat o mehanskih, kemijskih in ostalih lastnostih materiala. Kupec lahko pošiljko zavrne, če dobavitelj ne zagotovi prej navedene ustrezne dokumentacije. V skladu z dogovorom med Kupcem in dobaviteljem, lahko Kupec izvede presojo materialov ali blaga pri dobavitelju. Dobavitelj je dolžan blago pakirati v dogovorjeno embalažo. Če ta ni posebej specificirana, mora zagotoviti takšno embaliranje, da med transportom, skladiščenjem in vse do porabe v proizvodnem procesu ne pride do poslabšanja kakovosti blaga. Embalažne enote morajo biti označene tako, da pregledno in nedvoumno označujejo vsebino in količino ter opozarjajo na potrebno previdnost pri rokovanju. V primeru spremembe pri pakiranju je dobavitelj dolžan vnaprej obvestiti Kupca. Ravno tako je dobavitelj dolžan vnaprej obvestiti Kupca v primeru spremembe pogojev pri proizvodnji in sicer: sprememba lokacije proizvodnje, sprememba v tehnološkem procesu, sprememba osnovnih materialov in podobno.

 

8. Zavarovanje dobavitelja:

Dobavitelj mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje svoje odgovornosti, za katero mora potrdilo pokazati Kupcu ob njegovi zahtevi.

 

9. Nevarne snovi:

Dobavitelj zagotavlja, da dobavljeno blago ustreza vsem predpisom s področja varstva okolja in zdravja, veljavnimi v EU.

 

10. Kooperacija:

V primeru sodelovanja Kupec – kooperant je vse, kar Kupec da kooperantu (materiali, deli, embalaža in ostalo), last in predmet pravic Kupca in lahko kooperant uporablja zgolj za izpolnitev Kupčevega naročila.

 

11. Poslovna tajnost:

Dobavitelj brez pisnega soglasja Kupca ne sme posredovati tretjim osebam ali uporabljati za druge namene orodij, modelov, profilov in drugih zadev, ki so dogovorjene med Kupcem in dobaviteljem. Ravno tako dobavitelj ne sme izdelkov, ki jih izdeluje po naročilu Kupca, prodajati tretjim osebam oziroma jih imeti za lastno uporabo. Dobavitelj se tudi obvezuje, da bo vso tehnično in poslovno dokumentacijo varoval kot poslovno skrivnost in jo uporabljal le v povezavi s Kupcem v času trajanja poslovnega sodelovanja. Dobavitelj je dolžan varovati vso poslovno dokumentacijo tudi po zaključku poslovnega sodelovanja v obdobju 2 let. Če Kupec zahteva vračilo dokumentacije, jo je dobavitelj dolžan vrniti takoj.

 

12.  Ukinitev izdelkov:

Dobavitelj mora kupca pravočasno, v roku najmanj 6 mesecev, obvestiti o nameri prenehanja izdelovanja določenega izdelka (phase out).

 

13. Nadaljnja prodaja ter vključitev dobavljenega blaga v produkte Kupca, odškodovanje za kršitve pravic intelektualne lastnine:

Dobavitelj se izrecno strinja, da lahko Kupec dobavljeno blago v okviru svoje dejavnosti proda naprej ali pa, da ga lahko uporabi v svojih proizvodih, ki jih prodaja svojim kupcem. Za to Kupec dobavitelju ni dolžan plačati dodatno poleg dogovorjene cene blaga.

Dobavitelj se Kupcu zavezuje povrniti vso škodo, ki bi Kupcu nastala zato, ker bi bilo dobavljeno blago obremenjeno s kršitvami pravic intelektualne lastnine tretjih. Navedeno vključuje denimo tudi, a ne omejujoče na, stroške z ali v zvezi s sodnimi in izvensodnimi postopki Kupca, do katerih bi prišlo na podlagi zahtevkov njegovih kupcev ali tretjih, ki bi trdili, da so produkti ali komponente (ki jih Kupcu dobavi oz. je dobavil dobavitelj) obremenjeni s kršitvami pravic intelektualne lastnine.

 

14. Razno:

Ta dokument ureja poslovno razmerje med Kupcem in dobaviteljem. Kakršnakoli sprememba je veljavna le, če je sklenjena v pisni obliki. V primeru morebitnih sporov, le-te rešuje pristojno sodišče v Novi Gorici. Za ta poslovna razmerja se uporablja pravo Republike Slovenije brez določil mednarodnega zasebnega prava. V primeru mednarodne prodaje blaga je uporaba Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga izključena v celoti.