SPLOŠNI POGOJI

Intra lighting d.o.o.

Splošni pogoji

1.1

Naslednji Splošni pogoji pogodbe (v nadaljevanju tudi »Splošni pogoji«) veljajo za vsa poslovna razmerja med družbo INTRA LIGHTING d.o.o, Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, registrska št. 5290457000 (v nadaljnjem besedilu tudi »dobavitelj«), in njenimi kupci (v nadaljnjem besedilu posamezno »kupec«). Ti Splošni pogoji veljajo tudi za poslovna razmerja hčerinskih družb dobavitelja (pri tem izraz »dobavitelj« vključuje tudi te hčerinske družbe) z njihovimi kupci (pri tem slednji v nadaljevanju posamično tudi »kupec«). Dobaviteljeve hčerinske družbe iz prejšnjega stavka so:

 • Intra lighting d.o.o., Hrvaška;
 • Intra lighting d.o.o. , Srbija;
 • Intra lighting Deutschland GmbH. Nemčija;
 • Intra lighting Benelux NV, Nizozemska;
 • Intra lighting US LLC, ZDA;
 • Intra lighting srl, Italija

Za namene teh Splošnih pogojev izraz »poslovna razmerja« pomeni vsakršno pogodbo, sklenjeno med dobaviteljem in kupcem, vsakršne dopolnitve ali spremembe te pogodbe in vsa druga dejanja, opravljena pri pripravi ali izvrševanju takšne pogodbe.

Za namene teh Splošnih pogojev izraz »izdelki« pomeni vse izdelke, ki jih prodaja dobavitelj in ki so predmet poslovnega odnosa med dobaviteljem in kupcem.

Naslovi členov v teh Splošnih pogojih so dodani zaradi lažjega sklicevanja in ne vplivajo na njihovo zgradbo in razlago.

 

1.2

Za namene teh Splošnih pogojev izraz »kupec« pomeni katero koli pravno ali fizično osebo, ki deluje v okviru poklicne dejavnosti ali poslovanja in ki je z dobaviteljem ter njegovimi predstavniki, pooblaščenimi zastopniki in pravnimi nasledniki sklenil oz. želi skleniti pogodbo. Kot je razvidno iz prejšnjega stavka, se ti Splošni pogoji uporabljajo za razmerja med posameznimi podjetji ter se ne nanašajo na dobaviteljeva razmerja s potrošniki.

Ti Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani dobavitelja. Kupci te Splošne pogoje potrjujejo z oddajo naročila ali sprejetjem potrditve naročila, v kateri se sklicuje nanje. S sprejemom teh Splošnih pogojev kupci soglašajo, da se slednji uporabljajo tudi za prihodnje posle med pogodbenicama, tj. dokler niso izrecno preklicani. S prevzemom dobave kupci ponovno potrjujejo te Splošne pogoje kot zavezujoče.

 

1.3

Dopolnitve ali spremembe katere koli določbe teh Splošnih pogojev veljajo le, če in kolikor jih je dobavitelj določil v pisni obliki in se nanašajo le na zadevno osnovno pogodbo. Dobavitelj lahko kadar koli enostransko spremeni ali dopolni te Splošne pogoje in/ali uporabi nove pogoje. Dobavitelj se strinja, da bo kupca obvestil o takšnih spremembah, dopolnitvah ali novih pogojih najpozneje deset (10) delovnih dni pred začetkom njihove veljavnosti.

 

1.4

Splošni pogoji kupca veljajo le, če in kolikor jih dobavitelj izrecno sprejme ter kupcu pisno potrdi sprejetje takšnih pogojev. Dokler dobavitelj pisno ne sprejme pogojev kupca, dobavitelj izrecno zavrača splošne pogoje nakupa ali druge klavzule kupca. Dobavitelj s tem izrecno zavrača uporabo kakršnih koli poslovnih pogojev kupcev, ki bi lahko bili v nasprotju s temi Splošnimi pogoji dobavitelja.

 

Sklenitev pogodbe

2.1 Ponudbe

Ponudbe, ki jih predloži Dobavitelj, niso zavezujoče in jih je treba smatrati le kot povabilo k oddaji naročila. Izračun ponudbe velja samo, če je naročilo oddano za celotno količino ponujenih izdelkov in če dobavitelj s potrditvijo naročila potrdi celotno naročeno količino. Kupec lahko naročilo odda v roku, določenem v ponudbi, v kolikor pa takšen rok ni določen, lahko kupec naročilo odda v tridesetih (30) dneh od datuma ponudbe.

Vse fotografije izdelkov, vključene v ponudbo, so simbolične in dobavitelj si pridržuje pravico do manjših in razumnih sprememb izdelkov v zvezi z moduli LED in električnimi komponentami, ki ne vplivajo na njihovo kakovost in delovanje.

 

2.2 Naročila

Naročila (tj vsako naročilo, ki ga kupec odda dobavitelju) se oddajajo v pisni obliki. Za namene tega posebnega odstavka »pisno« pomeni poslano s pismom, faksom, elektronsko pošto ali drugimi sredstvi elektronske komunikacije (vključno z dodajanjem izdelka v košarico na spletni strani dobavitelja in oddajo naročila prek spletne strani). Naročilo kupca vedno predstavlja zavezujoč predlog, ki je predmet teh Splošnih pogojev. Kupec mora zagotoviti, da so pogoji katerega koli naročila (vključno z zahtevano specifikacijo) popolni in natančni (s številko izdelka, imenom izdelka z opisom in naročeno količino). Nobeno naročilo se ne smatra za sprejeto, dokler dobavitelj ne izda potrditve naročila. Dobavitelj lahko naročilo zavrne, ne da bi moral kupcu plačati kakršno koli odškodnino.

 

2.3 Potrditev naročila

Pogodba se sklene šele, ko dobavitelj izda potrditev naročila. Za vsebino in obseg dobav in storitev je Dobaviteljeva potrditev naročila zavezujoča za obe pogodbenici in nadomesti vsakršne druge pogodbene dokumente. Dobavitelj si bo prizadeval izdati potrditev naročila v petih (5) delovnih dneh po prejemu naročila kupca, vendar tega ni dolžan storiti. Prenos podatkov na daljavo, elektronsko (e-pošta itd.) posredovane ponudbe, potrditve naročil, kupčeva potrdila in drugi pogodbeni dokumenti so pravno zavezujoči brez podpisa.

Po prejemu dobaviteljeve potrditve naročila kupec potrdi potrditev naročila v treh (3) delovnih dneh po prejemu slednjega. Če se dobaviteljeva potrditev naročila kakor koli razlikuje od kupčeve naročilnice, mora kupec dobavitelju nemudoma sporočiti vsakršno napako ali pomanjkanje informacij v potrditvi naročila. Če v treh (3) delovnih dneh po prejemu potrditve naročila ni podanih nobenih ugovorov, se šteje, da je vsebina dobaviteljeve potrditve naročila v celoti in nepreklicno odobrena s strani kupca. Nato kupec ni upravičen predlagati kakršnih koli sprememb naročila, dobavitelj pa je upravičen zavrniti predlagane spremembe.

Vendar pa rok dobave, naveden v potrditvi naročila, začne teči šele:

 • ko kupec zagotovi odobritev ali potrditev vseh zahtevanih tehničnih informacij, ki jih zagotovi dobavitelj (specifikacije izdelka, tehnična dokumentacija, tehnične risbe), in ko kupec izpolni vse svoje za izvedbo dobave potrebne pogodbene obveznosti;
 • ko dobavitelj prejme predplačilo ali varščino od kupca, če je to ustrezno in kot je določeno v členu 3.3. v nadaljevanju.

Če dobavitelju niso pravočasno na voljo bistveni dokumenti, se dobavni pogoji smiselno podaljšajo, da dobavitelj odpravi zaostanek, ki je posledica zamude pri prejemu bistvenih dokumentov.

 

2.4 Preklic naročila

V primeru, da pogoji dobave, ki so navedeni v potrditvi naročila, za kupca niso sprejemljivi, ima kupec pravico, da naročilo prekliče in s tem brez kakršnih koli stroškov in s takojšnjim učinkom odpove pogodbo. Preklic je treba poslati po elektronski pošti v roku enega (1) delovnega dne po tem, ko kupec prejme dobaviteljevo potrditev naročila. Vsi stroški in škoda zaradi spremembe ali preklica naročila po drugem (2.) delovnem dnevu ali kasneje bodo kupcu zaračunani skupaj z vrednostjo naročenih izdelkov.

Razen če ni drugače pisno dogovorjeno, kupec kasneje ne more preklicati nobenega naročila, brez pisnega soglasja dobavitelja in pod pogojem, da kupec dobavitelju povrne vse izgube, ki jih dobavitelj utrpi zaradi preklica.

 

2.5. Spremembe naročila

V treh (3) delovnih dneh po prejemu potrditve naročila je kupec upravičen predlagati spremembe naročil glede količine in tehnične specifikacije naročenih izdelkov. Ta predlog kupec pošlje dobavitelju po elektronski pošti v skladu s členom 11.1 teh Splošnih pogojev. V primeru takšne naknadne spremembe naročila kupca se šteje, da je sklenjena pogodba odpovedana, dobavitelj pa izda novo potrditev naročila ali novo naročilo zavrne.

 

2.6 Napake in spremembe izdelka

Vsi podatki v dobaviteljevih katalogih, prodajnih dokumentih, ponudbah, cenikih, risbah in na spletni strani ter vsi podatki o teži, fotometrični podatki in dimenzijske specifikacije so bili skrbno obdelani. Vendar pa dobavitelj ne jamči, da ne more prihajati do odstopanj, napak ter sprememb v strukturah in dimenzijah. Dobavitelj si pridržuje pravico, da naknadno popravi kakršne koli očitne napake brez kakršne koli odgovornosti. Dobavitelj si pridržuje pravico do manjših in razumnih sprememb svojih izdelkov glede modulov LED in električnih komponent, oblike, barve, materiala in zasnove, ki ne vplivajo na njihovo kakovost ali delovanje.

 

Plačilni pogoji

3.1 Cene

Veljavne cene in plačilni pogoji so navedeni v dobaviteljevi potrditvi naročila. Valuta plačila je v evrih, razen če ni drugače dogovorjeno. Davek na dodano vrednost (DDV) se zaračuna poleg veljavne stopnje, kjer veljajo stopnje DDV v državi. Razen če ni drugače pisno dogovorjeno, so cene podane na neto osnovi FCA logističnega centra družbe Intra lighting (Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija).

 

3.2 Računi

Dobavitelj lahko račune izda kadar koli pred, ob ali po dobavi izdelkov, in sicer v skladu z dinamiko plačil, dogovorjeno v skladu s členom 3.3. v nadaljevanju. V primeru večjih količin naročenih izdelkov in njihovih delnih dobav se lahko dobavljeni izdelki fakturirajo postopno po vsaki delni dobavi. Kupec se strinja, da bo račune prejemal prek elektronskih komunikacijskih sredstev.

 

3.3 Plačila

Kupec mora plačati znesek, ki ga je dobavitelj fakturiral, v celoti brez odbitkov ter v roku, določenem v potrditvi naročila. Razen če ni izrecno drugače pisno dogovorjeno, se kupec strinja, da bo kupnino plačal vnaprej. To pomeni, da bo dobava izvedena šele po prejemu predplačila (kot je določeno v potrditvi naročila) ali po prejemu (i) neodvisne abstraktne bančne garancije, ki je plačljiva na prvi poziv in jo izda banka, sprejemljiva za dobavitelja, ali ii) nepreklicnega akreditiva, ki ga izda banka, sprejemljiva za dobavitelja. Drugi kreditni dogovori ali plačilni pogoji so dovoljeni le z izrecnim predhodnim soglasjem dobavitelja. Plačila se izvršijo brezplačno na plačilni urad dobavitelja in se štejejo za izvršena, ko je znesek na voljo dobavitelju.

V primeru obstoječih ali naknadnih dvomov (katere oceni dobavitelj po lastni presoji) glede kreditne sposobnosti kupca ali v primeru zamud pri plačilu lahko dobavitelj enostransko spremeni dogovore o plačilu na način, da si dobavitelj pridrži pravico (tudi v primerih kakršnih koli odstopanj od dogovora o predplačilih iz prejšnjega odstavka) določiti, da bo dobava izvedena šele prejemu predplačila ali po prejemu (i) neodvisne abstraktne bančne garancije, ki je plačljiva na prvi poziv in jo izda banka, sprejemljiva za dobavitelja, ali ii) nepreklicnega akreditiva, ki ga izda banka, sprejemljiva za dobavitelja. Dobavitelj si pridržuje pravico, da kadar koli pred dobavo izdelkov odpove ali začasno prekine pogodbo, če po razumni presoji ni zadovoljen z bonitetno oceno kupca ali če ugotovi, da kupec ni kreditno sposoben.

 

3.4 Zamuda pri plačilu

Po izteku roka plačila se smatra, da kupec zamuja s plačilom ter dobavitelju plača zamudne obresti na zapadle zneske (zamude pri plačilih) po osnovni obrestni meri Evropske centralne banke EURIBOR + 8 % na leto, izračunano od prvega dne po izteku roka za plačilo ter obračunano vsak dan do opravljenega plačila. Kupec zamuja s s plačilom zaradi samega izteka roka plačila, za kar ni potrebno nikakršno obvestilo o zamudi plačila – dobaviteljeve terjatve do kupca takoj postanejo zapadle in plačljive.

Kupci se zavezujejo, da bodo Dobavitelju povrnili plačani znesek ali izdatke, ki izhajajo iz izterjave terjatev, npr. stroški opominov in izterjatve ali drugi stroški, ki bi nastali za kakršne koli potrebne pravne ukrepe.

 

3.5 Zadrževanje plačila

Plačila ni mogoče zavrniti ali odložiti zaradi kakršne koli napake na izdelkih ali storitvah. Kupec izvrši vsa plačila po pogodbi v celoti, brez kakršnega koli odbitka s pobotom, nasprotnim zahtevkom, popustom, znižanjem ali na kakršen koli drug način.

Kupec lahko pobota le terjatve, ki se nanašajo na dobavljene izdelke, z nespornimi nasprotnimi zahtevki, ki jih je dobavitelj prepoznal in izrecno priznal, in sicer v obsegu, ki je razumno sorazmeren z ugotovljeno stvarno napako na izdelkih.

 

Dobava

4.1 Datum dobave

Dobavitelj si bo prizadeval izdelke dobaviti na datum, naveden v potrditvi naročila. Razen če ni drugače pisno dogovorjeno z dobaviteljem, so pogoji in datumi dobave v potrditvi naročila kupcu na voljo le kot referenca in niso zavezujoči. Zahtevki v zvezi z odškodnino za škodo zaradi zamude pri dobavi so izključeni.

 

4.2 Kraj dobave

Pogoji in datumi dobave se razumejo kot FCA (franko prevoznik) iz prostorov dobavitelja, razen če ni določeno drugače.

 

4.3 Podaljšanje dobavnega roka

V okoliščinah, ki so nepredvidljive ali neodvisne od volje ali nadzora pogodbenice, na primer v primerih višje sile ali nepredvidenih okoliščin pri dobavitelju ali poddobavitelju, ima dobavitelj pravico odložiti dobavo in/ali storitev za čas njihovega trajanja. Te okoliščine vključujejo predvsem, vendar niso omejene na, pandemijo, oborožene spopade, vladne ukrepe, proteste, embargo, zamude pri prevozu in carinjenju, poškodbe, nastale pri prevozu, pomanjkanje energije ali surovin, okvare strojev, požare, poplave, stavke in blokade.

 

4,4 Zamude pri dobavi s strani poddobaviteljev

Dobavitelj si pridržuje pravico do delne dobave ali podaljšanja dobavnega roka v primeru napačne, zamudne ali nepravilne dobave s strani poddobaviteljev. V tem primeru se dobavitelj zaveže kupca o tem nemudoma obvestiti.

 

4.5 Skladiščenje blaga

Izdelke, pripravljene za odpremo, je treba prevzeti takoj, v nasprotnem primeru pa lahko dobavitelj po tridesetih (30) dneh po obvestilu o pripravljenosti blaga za odpremo slednje skladišči na odgovornost in stroške kupca ter kupcu za vsak začet mesec zamude zaračuna stroške skladiščenja v višini 0,5 % celotne cene izdelkov, za katere je dobava v zamudi, vendar do največ 5 % cene. Če izdelki niso prevzeti pravočasno, se tveganje za poškodbe ali izgube izdelkov po tridesetih (30) dneh po obvestilu dobavitelja, da so izdelki pripravljeni na odpremo, prenese na kupca.

 

4.6 Prenos tveganja

Dostava FCA Šempeter pri Gorici, Slovenija

Vsi izdelki bodo dostavljeni FCA (franko prevoznik) v dobaviteljev logistični center (Vrtojbenska cesta 50, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija) v času, o katerem je dobavitelj obvestil kupca o pripravljenosti izdelkov pripravljeni na prevzem, razen če se pogodbenici pisno ne dogovorita drugače. Tveganje za poškodbe ali izgube izdelkov ob predaji izdelkov prevozniku ali kateri koli drugi osebi ali podjetju, zadolženemu za prevoz izdelkov, preide na kupca.

Kupec mora v razumnem roku pred dobavo izdelkov dobavitelju posredovati imena ene ali več oseb, ki so pooblaščene za prevzem dobave in podpis dobavnice. Če nobena pooblaščena oseba, ki jo imenuje kupec, ni navzoča ali pripravljena prevzeti izdelkov v času in kraju dobave, kot je določeno zgoraj, se smatra, da kupec zamuja pri prevzemu izdelkov.

Kupci morajo prevoznika in dobavitelja takoj obvestiti o očitnih poškodbah, nastalih med prevozom, ali napakah (poškodovana embalaža, napačna dobavljena količina) in zagotoviti, da prejmejo prevoznikovo potrditev reklamacije. Skrite poškodbe, nastale pri prevozu, ali napake se sporočijo dobavitelju in prevozniku ali kateri koli drugi osebi ali podjetju, zadolženemu za prevoz izdelkov, v roku petih (5) delovnih dni po dobavi izdelkov.

Dobava do prostorov Kupcev - CPT (prevoz plačan do), DAP (dobavljeno na kraju)

Samo ob izrecnem dogovoru med pogodbenicama in s potrditvijo v dobaviteljevi potrditvi naročila lahko dobavitelj organizira prevoz z dostavo do prostorov kupca ali na drug naslov, ki ga določi kupec (CPT ali DAP). V takem primeru Kupec zagotovi, da so na voljo ustrezni stroji za razkladanje. Kupec mora nemudoma po dobavi (CMR ali drug veljaven dokument, ki dokazuje dobavo) dobavitelja obvestiti o očitnih poškodbah, nastalih med prevozom, ali napakah (poškodovana embalaža, napačna dobavljena količina). Skrite poškodbe, nastale med prevozom, ali napake je treba dobavitelju sporočiti v petih (5) delovnih dneh po dobavi izdelkov. Kupec mora napako podrobno opisati (vključno s fotografijami). Po petih (5) delovnih dneh dobavitelj nima nobene obveznosti ali odgovornosti glede dobavljene količine in očitnih dejanskih stvarnih napak.

 

4.7 Kazni

Če kupec predlaga pogodbeno kazen za primere neizvršene dobave izdelkov v dogovorjenih dobavnih rokih, jo mora izrecno predlagati v svojem naročilu. V svojem naročilu navede predlagani rok dobave in kazen za zamudo (na dan). Dobavitelj predhodno izključuje možnost sprejetja kakršne koli predlagane pogodbene kazni, ki presega 0,1 % na dan in ki lahko skupno presega 5 % skupne vrednosti naročenih izdelkov.

Dobavni pogoji s pogodbenimi kaznimi so zavezujoči le, če jih dobavitelj predhodno potrdi v ločenem pisnem dogovoru. Dobavitelj lahko pogoje dobave s predlaganimi pogodbenimi kaznimi potrdi po preverjanju razpoložljivosti v oddelkih za načrtovanje, proizvodnjo in nabavo z ločenim pisnim dogovorom med pogodbenicama. Tak sporazum velja le, če ga podpiše dobaviteljev zakoniti zastopnik.

Če je dobaviteljeva izvedba v zamudi zaradi višje sile ali drugih nepredvidenih okoliščin, na katere dobavitelj ne more vplivati, se pogodbena kazen ne zaračuna za dneve, v katerih je bila zaradi višje sile preprečena izpolnitev pogodbenih obveznosti dobavitelja. Poleg tega za dobavitelja ne velja kazen, če kupec pravočasno ne zagotovi dogovorjenih plačil ali varščin, predvidenih v členu 3.3 teh Splošnih pogojev, ali če je dobaviteljeva izvedba v zamudi zaradi ravnanj kupca ali razlogov na strani kupca.

Če dobavitelj ne upošteva določenih datumov ali obdobij, ki so predmet zavezujočega dogovora, je kupec dolžan dobavitelju pisno odobriti razumno podaljšanje roka dobave. Če dobavitelj v določenem roku odloga krivdno ne zagotovi dobave, je kupec upravičen do odpovedi pogodbe s takojšnjim učinkom.

 

4.8 Sprememba tehnologije in opreme

Kar zadeva obseg dobave, si dobavitelj pridržuje pravico do spremembe tehnologije in opreme naročenih izdelkov iz tehničnih razlogov ali zaradi izpolnjevanja zakonskih ali uradnih zahtev. Glede manjših in razumnih sprememb izdelkov se uporablja člen 2.5 teh Splošnih pogojev.

 

4.9 Vračila

Možna niso nikakršna vračila izdelkov, ki niso poškodovani ali pomanjkljivi.

 

Ohranitev lastništva

5.1

Dobavljeni izdelki ostanejo v izključni lasti dobavitelja, dokler kupec ni v celoti poravnal kupnine, vključno z vsemi doplačili (obresti, stroški itd.), kar pomeni, dokler dobavitelj ne prejme plačila in se slednje šteje za izvršeno.

Kupec mora nemudoma, brez odlašanja, dobavitelja obvestiti o vsakršnih grožnjah ali poskusih zastave, zasega ali drugih poskusov prevzema izdelkov s strani tretjih oseb ter sprejeti vse ukrepe za preprečitev katerega koli od navedenih dejanj. V takšnem primeru kupec dobavitelju zagotovi popoln dostop do prostorov, s čimer dobavitelju dovoli ter omogoči ponovno polastitev izdelkov, ki so še vedno v njegovi lasti. V primeru kršitve pogodbe, kot je zamuda pri plačilu, je dobavitelj upravičen do odpovedi pogodbe in povračila izdelkov in odškodnine, kot je določeno v 7. členu teh Splošnih pogojev.

 

Pritožbe in jamstva

Dobavitelj jamči, da so izdelki izdelani v skladu z veljavnimi evropskimi ali ameriškimi standardi kakovosti in v skladu z izjavo EU o skladnosti. Dobavitelj jamči, da je kateri koli izdelek, ki se prodaja pod blagovno znamko »Intra Lighting«, brez okvar in stvarnih napak pod pogoji iz člena 6.3 teh Splošnih pogojev, in sicer v jamstvenem roku sedmih (7) let, z začetkom od datuma računa ali dobavnice, kar je izdano prej. Kot je razvidno iz prejšnjega stavka, to sedemletno (7) jamstvo velja samo za izdelke, ki se prodajajo pod blagovno znamko »Intra Lighting«. Dobaviteljevo sedemletno (7) jamstvo ne velja za svetilke, sisteme za upravljanje razsvetljave ali druge izdelke drugih proizvajalcev, ki jih prodaja dobavitelj. V primeru dvoma, ali je zadevni izdelek blagovne znamke »Intra Lighting« ali izdelek drugih proizvajalcev, se kupec lahko obrne na dobavitelja po e-pošti (v skladu z 11. členom teh Splošnih pogojev) in pojasnilo prejme neposredno pri dobavitelju.

 

6.1 Pregled izdelkov

Kupec je dolžan izdelke pregledati takoj po njihovem sprejetju in dobavitelja obvestiti o vsakršnih ugotovljenih napakah:

 • Za pritožbe glede poškodb, nastalih med prevozom, glejte člen 4.6 zgoraj. Zabeležiti jih je treba v dokumentu CMR ali v drugem veljavnem dokumentu, ki dokazuje dobavo (za količino ali očitne poškodbe, nastale pri prevozu).
 • O očitnih napakah je treba poročati v roku petih (5) delovnih dni po datumu dobave.
 • Pritožbe glede napak v izdelavi ali materialu (razvidne pri namestitvi) je treba vložiti v enem (1) mesecu od datuma dobave.

Kupec izgubi pravico do sklicevanja na okvaro na izdelkih, vključno z vsemi garancijskimi pravicami, če dobavitelja v razumnem roku ne obvesti o naravi okvare, in sicer: (i) za očitne okvare v roku petih (5) delovnih dni po datumu dobave in (ii) za skrite okvare najpozneje v dveh (2) tednih po tem, ko jih je kupec odkril ali bi jih moral odkriti.

 

6.2 Obvestilo o zahtevkih

Vse zahtevke je treba oddati na tem obrazcu z vsemi potrebnimi podrobnostmi, da lahko dobavitelj takoj začne reševati reklamacijo Kupca:

https://www.intra-lighting.com/Complaint-form

Kupec nosi celotno dokazno breme, da so izpolnjeni vsi pogoji za reklamacijo, zlasti za samo napako, za pravočasno odkritje in prijavo napake. Kupčeve reklamacije bodo pregledane po prejemu pravilno izpolnjenega obrazca za reklamacijo, in sicer v največ treh (3) delovnih dneh. Izdelke, ki so predmet reklamacije, kupec na lastne stroške pošlje dobavitelju v pregled. Dobavitelj ima na voljo čas, potreben za preučitev in odpravo okvar ali za dobavo nadomestnih delov ali opreme ali za nadomestitev z izdelkom brez okvare (z izdelkom iste vrste ali enakovrednim izdelkom – ob upoštevanju kakršnega koli tehnološkega napredka, ki je nastal od sprostitve prvotnega izdelka v promet), kot je primerno.

 

6.3 Sedemletno jamstvo

Vse reklamacije se obravnavajo v skladu s Pogoji sedemletnega (7) jamstva, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev. Za vse informacije glejte Pogoji sedemletnega jamstva, ki so priloženi tem Splošnim pogojem.

 

6.4 Odgovornost

Dobavitelj ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki presega to jamstvo. V okviru tega jamstva dobavitelj ne prevzema odgovornosti za kakršno koli posredno, posebno ali posledično škodo ali za kakršno koli finančno izgubo, vključno z izgubo dejanskega ali pričakovanega dobička, obresti, zaslužka, pričakovanih prihrankov ali pričakovanega poslovanja, škodo dobremu imenu ali kakršno koli škodo, ki jo utrpijo tretje osebe.

 

Odpoved pogodbe

7.1

Dobavitelj lahko v naslednjih primerih s pisnim obvestilom kupcu kadar koli in s takojšnjim učinkom odpove pogodbo:

 • Kupec krši pogodbo in kršitve ne odpravi v sedmih (7) dneh po tem, ko je dobavitelj izdal pisno obvestilo o tem; ali
 • kupec je plačilno nesposoben ali obstaja očitno tveganje, da postane insolventen.

Ta določba ne omejuje možnosti za odpoved pogodbe, predvidene v členih 4.7 in 5.1 teh Splošnih pogojev. V tem členu izraz »pisno« pomeni poslano po pošti ali po e-pošti.

 

7.2

Ko dobavitelj izda potrditev naročila, pogodbe (v celoti ali delno) ni mogoče odpovedati in kupec brez pisne odobritve dobavitelja pogodbe ne more kakor koli spreminjati (vključno s količino ali vrsto izdelkov). Če se dobavitelj strinja s kakršno koli odpovedjo ali spremembo pogodbe, lahko dobavitelj ustrezno spremeni svoje cene, pogoje dobave in vsakršne druge ustrezne pogoje ter lahko zaračuna manipulativne ali druge stroške. Ta določba ne omejuje pravice kupca, da odpove pogodbo v skladu s členom 2.4 ali da predlaga njeno spremembo v skladu s členom 2.5. zgoraj.

 

7.3

Če se pogodba odpove zaradi razlogov, navedenih v členu 7.1 zgoraj, celotna vrednost izdelkov nemudoma zapade v plačilo, katerega mora kupec izvršiti dobavitelju. Vsakršno predplačilo zadrži dobavitelj. Varščine ostanejo pri dobavitelju in se lahko unovčijo.

 

Zaupnost

8.1

Pogodbenici potrjujeta, da se obstoj in pogoji njunega dogovora ter kakršne koli ustne ali pisne informacije, ki si jih izmenjata v zvezi s pripravo in izvajanjem pogodbe, štejejo za zaupne podatke. Vsaka pogodbenica varuje zaupnost vseh takšnih zaupnih podatkov in brez pisnega soglasja druge pogodbenice tretjim osebam ne razkriva nobenih pomembnih zaupnih podatkov, razen tistih, ki: (a) so ali bodo postali javno dostopni (drugače kot prek nepooblaščenega razkritja pogodbenice prejemnice); (b) morajo biti razkriti v skladu z veljavnimi zakoni ali predpisi, odločbami sodišča ali drugih vladnih organov; ali (c) jih mora katera koli pogodbenica razkriti svojim delničarjem, vlagateljem, pravnim ali finančnim svetovalcem glede predvidenega posla po pogodbi, pod pogojem, da take delničarje, vlagatelje, pravne ali finančne svetovalce zavezujejo enake obveznosti glede zaupnosti kot tiste, določene v tem dokumentu. Ta določba velja tudi po prenehanju tega sporazuma iz kateregakoli razloga.

 

Pravice intelektualne lastnine in avtorske pravice

9.1

Kupec ne pridobi pravic intelektualne lastnine za izdelke, ki jih prodaja dobavitelj. Vsi dokumenti in prodajne informacije, kot so katalogi, brošure, dokumenti in risbe ter tudi ponudbe, projekti in kakršna koli druga tehnična dokumentacija, npr. načrti ali modeli in prototipi, ostajajo intelektualna lastnina dobavitelja. Kakršna koli obdelava, kopiranje, širjenje in/ali javno razmnoževanje, razen za zasebno rabo, se brez predhodnega pisnega dovoljenja dobavitelja šteje za nezakonito in prepovedano. Vse blagovne znamke, grafike, logotipi, fotografije, besedila in zasnova, uporabljeni na spletni strani in drugem promocijskem gradivu, pripadajo dobavitelju ali njegovim dajalcem licence. Kupec ne sme odstraniti, dopolniti ali spremeniti nobenih oznak, znakov, črk ali označb, ki jih je dobavitelj pritrdil na izdelke.

 

9.2

Kadar koli dobavitelj dobavi izdelke v skladu s kupčevimi načrti, risbami, modeli, analitičnimi specifikacijami ali drugimi informacijami in to krši pravice tretjih oseb, zlasti pravic intelektualne lastnine, se kupec zavezuje, da bo dobavitelju izplačal odškodnino in za nastalo škodo prevzel odgovornost. Odškodnina krije, vendar ni omejena na stroške pravne obrambe dobavitelja, vključno s sodnimi in odvetniškimi stroški ter stroški izvensodnega svetovanja in zastopanja, dobavitelju pa v celoti povrne vsakršno škodo ali stroške, ki bi nastali zaradi takšnih kršitev.

 

Politika zasebnosti

10.1

Dobavitelj lahko podatke o kupcu uporablja in razkrije v skladu s Politiko zasebnosti. Politika zasebnosti se smatra kot del teh Splošnih pogojev.

 

Obveščanje

11.1

V vseh primerih, ko se ti Splošni pogoji sklicujejo na obvestila, poslana po pošti, slednje pomeni poslana na poslovni naslov pogodbenice z navadno pošto s potrditvijo prejema.

V vseh primerih, ko se ti Splošni pogoji sklicujejo na obvestila, poslana dobavitelju po e-pošti, slednje pomeni poslana na e-poštni naslov, s katerega je dobaviteljeva služba za pomoč strankam stopila v stik s stranko (naslovnik) in naslov ccd@intra-lighting.com (v Kp).

Če v teh Splošnih pogojih ni izrecnih določb o komunikacijskih sredstvih, se obvestila pošiljajo po elektronski pošti.

 

Veljavna zakonodaja in sodna pristojnost

12.1

Za te Splošne pogoje in pogodbe velja slovenska zakonodaja, ne glede na kolizijskopravna načela. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) iz leta 1980 je izključena. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta medsebojne pogodbe sklepali v dobri veri, da bi rešili morebitne spore, ki bi lahko nastali z uporabo, razvojem, izpolnjevanjem, razlago in izvrševanjem teh Splošnih pogojev, s pogajanji in medsebojnim dogovorom.

 

12.2

V primeru neskladja med dispozitivnimi določbami slovenske zakonodaje in temi Splošnimi pogoji prevladajo slednji.

 

12.3

O morebitnih sporih, ki izhajajo iz ali v zvezi s temi Splošnimi pogoji (vključno z vsemi pogodbami ali predpogodbenimi dejanji, za katere veljajo ti Splošni pogoji), dokončno odloča krajevno pristojno sodišče, glede na sedež dobavitelja.

 

Druge določbe

13.1

Kupec ne sme brez predhodnega pisnega soglasja dobavitelja tretjim osebam podeliti nobenih pravic, ki izhajajo iz katere koli pogodbe z dobaviteljem.

 

13.2

Tudi če ni navedeno v ponudbi ali v drugih pogodbenih ali predpogodbenih dokumentih, lahko dobavitelj svoje pogodbene obveznosti do kupca odda v podizvajanje svojim podizvajalcem ter lahko kupuje in preprodaja izdelke ali njihove dele od tretjih strank.

 

13.3

Če se kateri koli pogoj teh Splošnih pogojev, katerega izbris ne bi škodoval vsebini slednjih, šteje za nezakonitega, neveljavnega ali neizvršljivega, to ne vpliva na preostale pogoje, ki ostanejo veljavni in izvršljivi v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja.

 

Šempeter pri Gorici, 15 .2. 2021